User Tools

Site Tools


symbiose

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
symbiose [2022/07/13 18:34]
ami removed
— (current)
Line 1: Line 1:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-=====We are all Lichens===== 
-We have never been individuals. Recent excitement about the lichen microbiome and additional partners remind us that this sentence makes a powerful point about how we all depend on other organisms to become who we are. //[[https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/668166|Scott F. Gilbert]]// 
- 
-In de 'Lab' sectie van de tentoonstelling: het microbioom van de regio zichtbaar maken via een kleuren cartografie . De symbiose tussen planten, bacteria, bodemleven en dieren (inclusief mensen) visualiseren via kleuren ge-extraheerd aan lichen, planten, bacteria en bodem. Steeds vertrekken vanuit 'symbiose'. 
-Op deze manier wordt een lokaal kleurenpalet gecreëerd. En dat palet wordt gevisualiseerd in een reeks kunstwerken gerealiseerd met verschillende technieken, o.a. textielweefsels, Sensorial Skins gegroeid door bacteria, 'bioplastics', maar evengoed video, photo's, sculpturen, performances en artist books. 
- 
-  * soil: bacteria die kleur afgeven. Casestudy: o.a. Grès des Vosges (rose).  
-  * soil study omvat ook een research naar lokale wilde planten, symbiose plant/aarde</hi>. Wilde en medicinale planten geven ook goede verfstoffen. Casestudy: Arnica (July) 
-  * andere lokale wilde planten en bloemen 
-  * lokale lychen 
-  * mossen 
- 
-Het project onderzoekt o.a. bepaalde cruciale verbindingen tussen verschillende organismen die worden aangetroffen in lokale grond- en plantenstalen die verzameld werden tijdens een van de voorbereidende residenties in de Elzas regio.  
- 
-\\ 
- 
-===== lien avec la recherche: réaliser une topographie coloré des Vosges===== 
-Dans l'expo, une section 'Laboratoire' sera établi, où  nous travaillerons sur une cartographie de Mulhouse et de ses environs visualisé par des couleurs. Visualiser la topographie à travers les couleurs du sol. La couleur est extraite du sol local par 1. decoction ordinaire des échantillons; 2. cultures des bactéries pigmentés trouvés dans les échantillons; 3. par extractions de pigments des plantes qui sont ceuilli à des endroits représentatifs de la région et dont les constituents sont le résultat de l'interaction de la plante avec la vie organique du sol. Point de départ est toujours la symbiose entre organismes. 
-De cette façon, une palette de couleurs locales est créée. Et cette palette sera visualisée dans différentes œuvres d'art, à l'aide de différentes techniques (ex. teindre, tissage, spectrographie, absorption capillaire des pigments liquides, ...), notamment des textiles et des 'peaux sensorielles' cultivées par des bactéries. 
- 
-{{gallery>:mulhouse:soilorganisms2}} 
- 
-   * le sol : des bactéries qui dégagent de la couleur.  
-   * cas : a.o. Grès des Vosges (rose). Dans le cas du grès des Vosges, la couleur rose est due à la présence d'oxyde de fer, qui provient de l'altération de minéraux riches en fer (micas noirs ou magnétite) lors du processus de diagenèse. (web) + https://sciences-nature.fr/gres-rose-vosges/ 
-   * L'étude du sol comprend également des recherches sur les plantes sauvages locales, la symbiose entre les plantes et le sol. Les plantes sauvages et médicinales donnent également de bonnes teintures. Étude de cas : Arnica (juillet). 
-   * Autres plantes et fleurs sauvages locales 
-   * lychen locaux 
-   * mousses 
- 
- 
- 
- 
- 
-\\ 
- 
-=====methodes de recherche avec l' Université de Strasbourg===== 
- 
- sol / bacteries / couleur 
- Le Vivant (plantes, bacteries) + leur lien avec les couleurs 
- 
- extraction de pigments: 
- Making the invisible visible 
- Translation / Transitions / transformations 
- Liquid / solid – state of materials – organic & anorganic 
- Spectrality 
- 
-{{:mulhouse:research:screenshot_2022-06-30_at_2.59.07_pm.png?200|spectrality}} 
-//Photosynthesis: pigmented macromolecules absorb specific wavelengths of visible light. Spectrum of colors. 
-// 
-{{:mulhouse:research:fete_sciences.mp4 |Etudier les molecules des plantes }} 
-\\ 
-\\ 
-\\ 
-\\ 
-   * Quelles sont les plantes médicinales et/ou tinctoriales locales qui poussent dans les Vosges ? Quelles sont les substances utiles contenues dans l'Arnica ? Peut-on en extraire des colorants ? Les bactéries présentes dans le sol où les fleurs sont récoltées affectent-elles les substances bénéfiques ? Ph ? 
-   * Quels sont les lychen intéressants que l'on peut trouver dans les Vosges ? Peut-on en extraire des pigments ? 
-   * Examinez différents échantillons de sol à la recherche de bactéries et de couleurs. Par exemple. La couleur vieux rose de l'herbe des Vosges est-elle due aux pigments des bactéries présentes dans la roche ? 
- 
-  * Welke lokale medicinale en /of verfplanten groeien in de Vosges? Welke nuttige stoffen zitten er in Arnica? Kunnen er kleurstoffen aan onttrokken worden? Hebben de bacterieën in de grond waar de bloemen geoogst worden invloed op de nuttige stoffen? Ph?  
-  * Welke interessante lychen vinden we in de Vosges? Zijn er pigmenten aan te onttrekken? 
-  * verschillende grondstalen onderzoeken op bacteria en kleur. Vb. Wordt de oud-roze kleur van de Grès des Vosges veroorzaakt door pigmenten van de bacteria in het gesteente? 
-  
-methode:  
-Extraction de pigments du sol, de bactéries du sol, d'organismes symbiotiques du sol (litchis), de plantes poussant sur certains sols, ... l'alchimie, la chimie et la biologie. 
- 
-Pigmentextractie van de grond, van bacteria in de grond, van symbiotische organismen in de grond (lychen), van planten die groeien op bepaalde grond, ... alchimie, chemie en biologie. 
- 
- 
-  
- 
- 
- 
- 
-\\ 
- 
-=====vragen voor scientists===== 
-  * preserveren van geëxtraheerde verfstoffen zonder dagt er schimmel op komt 
-  * kleuren met aarde/modder: ijzergehalte, rood of geel 
-  * kleuren met lichen 
- 
-\\ 
- 
-=====Randonné 1 - Haute Vosges: plateau Hohneck===== 
-?gele gentiaan - Gentiana lutea - gentiane jaune (racine) 
-zuring - Rumex acetosa - oseille (racine) 
-echte Guldenroede - Solidago virgaurea - Solidage verge d'or (sommités fleuries, bloeiende toppen) dubbel afkooksel 
-?arnica- Arnica montana - arnica (fleur) 
-?adderwortel - Persicaria bistorta (Bistorta officinalis) - renouée 
-?digitalis - Digitalis purpurea - digitale 
-?betonie - Betonica officinalis - epiaire officinale 
-?rode klaver , gele klaver, witte klaver 
-meekrap - Rubia tinctorum - garance des teinturiers (racine) 
-valse heide - Calluna vulgaris - fausse bruyère 
-potentilla - Potentilla tormentilla - tormentille 
-wilg - Salix - saule 
-blauwe bessen - Vaccinium myrtillus - myrtille (baie) 
-vlier - Sambucus nigra - surreau (baies) 
-japans knoopkruid - renouée japonaise (bladeren) 
-ortilles -   - netels 
- 
-\\ 
- 
-=====UniStra dag 01: Faculté de Pharmacie===== 
-extraction de pigments de plantes, avec Sergio Ortiz 
- Op dag 1 werken we met //Gentiana lutea// (wortelstok) (https://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_gentiaan) en met Solidago virgaurea (bloeiende toppen) (https://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_guldenroede).  
- 
-We gebruiken een [[https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/hydroalcoholic+extract#:~:text=hy%C2%B7dro%C2%B7al%C2%B7co,by%20evaporation%20of%20the%20solution.|hydro-alcoholish protocol]] (85% ethanol, 15% water) voor extractie van de kleurstoffen. Hiervoor gaan we de zuurtegraad van de hydro-alcoholische oplossing bijsturen. Er wordt 1 [[https://nl.wikipedia.org/wiki/Mol_(eenheid)|molar]] acide chlorifique toegevoegd om de oplossing meer acide te maken. Hierdoor kunnen zeer bepaalde stoffen/pigmenten aan de plant onttrokken worden. De beslissing om de oplossing meer acide (zuur) of meer basich te maken kan opgezocht worden in bestaande beschreven protocollen over de betreffende plant. 
- 
-{{gallery>:mulhouse:research:tinctoriale:solidago}} 
- 
-  * Eest wordt het basismateriaal gewogen. We vertrekken van 45gr Solidago virgaurea en van 50gr Gentiana lutea. Te volgen stappen: 
-  * pulvérisation (om de contact oppervlakten met de oplossing te vergroten). De wortels zullen we eerst behandelen met vloeibare stikstof en daarna fijnmalen in een blender, de bloemtoppen worden behandeld met vloeibare stikstof aan -80°C [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Azote_liquide|azote liquide]] om te droogvriezen. 
-  * oplossing (ethanol 85%/gedistilleerd water15%) klaarmaken (1/10 = 1gr materiaal op 10ml oplossing) 
-  * het materiaal wordt 24u geschud in de oplossing 
-  * na 24h wordt het materiaal gefilterd 
-  * uit dit concentraat worden liquides (de hydro-alcohol oplossing) volledig verwijderd via een soort van verdampingsproces waarbij de oplossing lichtjes verwarmt wordt en enkel de vaste delen overblijven 
-  * de resterende droge stof (pigment) wordt van de houder weggekrabd en bewaard als finaal materiaal 
-  * resultaat: Solidago virgaurea: GROENGEEL, Gentiana: LICHTGEEL 
- 
-{{gallery>:mulhouse:research:tinctoriale:gentiana}} 
- 
-Rumes - Oseille - Zuring: ROOD 
-Van deze plant gebruiken we de wortels. We wegen: 130gr )(gekuist). Fijnstampen na droogvriezen met vloeibaar stikstof. We maken een medium met 1105ml ethanol en 395ml gedistilleerd water. 24u trekken, dan filteren. 
- 
-{{gallery>:mulhouse:research:tinctoriale:rumex}} 
- 
- 
- 
- 
-\\ 
- 
-=====plantes à recolter en septembre, octobre===== 
-en général: plantes fraiches: 50% WOF et plantes sèches 100% WOF. 
-  * rhubarbe (feuilles) sèches ou fraiches 
-  * rumex (oseille, racines/printemps + début été)(parties aériennes en grains: été/automne) sèches ou fraiches 
-  * ortilles (toute la plante) sèches ou fraiches 
-  * betteraves rouges (racine + feuilles) 
-  * mûres (baies écrasées) 
-  * myrtilles (baies écrasées) 
-  * renoué du Japon (feuilles) 
-  * vigne (feuilles) 
-  * genièvre (juniperus - baies écrasées) 
-  * oignons (pelures) 
-  * tanaisie (fleurs en fleur) 
-  * consoude (frais, parties vertes) 
-  * callune (jeune tiges, rameaux fleuris) sèches ou fraiches 
-  * noyer (noyer) - enveloppes vertes du fruit : 50% WOF 
-  * tournesol - zonnebloem (pétales/été) : 300% WOF 
-  * bourdaine (Rhamnus frangula) sporkehout (baies vertes/été, baies mûres/automne) 50% WOF 
-  * Tagete commune (marigold, toutes les variétés): fleurs 
-  * Hêtre (Fagus sylvatica) beuk - (feuilles/été) feuilles hachés et sèchés: 100% WOF 
-  * Buddléia (arbre aux papillons) - (feuilles/été) sèchés 
-  * Mûrier Noir (moerbeien boom) - écorce, bois (moment de la taille) frais ou sec 
-  * Grande-chélidoine (stinkende gouwe) - parties aériennes, été/automne 
-  * Carottes sauvages (Daucus carota) - parties aériennes fleuries : frais 300% WOF, sèchés 200% WOF 
-  * Réseda des teinturiers: fin de l'été/automne au début du mûrissement des graines: plante entière mûre avec les graines 
- 
-Guide des teintures naturelles / Plantes à fleurs 
-https://Naturaldyes.ca : guide to natural dyes 
-https://maiwa.com/collections/natural-dyes 
- 
- 
- 
-=====plantes tinctoriales===== 
-{{ :mulhouse:research:guide-des-vegetaux-tome-1-choisir-les-plantes.pdf |Guide Pratique}} 
-{{:mulhouse:research:guide-pratique.jpg?200|}}  {{:mulhouse:research:arnica_montana.jpg?200|}}  
-[[https://www.france.tv/france-5/nos-prairies-valent-de-l-or/|Arnica - Prairies des Vosges]] 
-[[https://en.wikipedia.org/wiki/Arnica_montana|wikipedia Arnica montana]] 
-Arnica montana grows in nutrient-poor siliceous meadows or clay soils. Arnica does not grow on lime soil, thus it is an extremely reliable bioindicator for nutrient poor and acidic soils. It is rare overall, but may be locally abundant.  
- 
-Naast Arnica montana, ook onderzoeken: 
-St. Janskruid (Millepertuis perforé); Camille; Borage; Tijm; Origano; Fraise sauvage; Surreau (bes, blad, wortel); Digitalis, Calendula; Klaproos (Coqueliqot); korenbloem (bleuet); bepaalde lichens 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-http://mariepaulebilger.tumblr.com/ 
-Tél: +33.6.60.64.90.86 
- 
-https://plantaardigheden.nl/aardig/aardigheden/verfplanten.htm 
-__Rougeâtre à rose - Rood(achtig) tot roze:__ 
-[[https://en.wikipedia.org/wiki/Sanguinaria|Sanguinaria canadensis]] / bloedwortel [racine/wortel] 
-(Galium aparine) / kleefkruid [racine/wortel] 
-(Rubia tinctorum) / meekrap [rhizome/wortelstok] 
-(Anchusa officinalis) / ossetong [racine/wortel] 
-(Galium verum) / walstro, echt of geel [racine/wortel] 
-(Galium mollugo) / walstro, glad [racine/wortel] 
-(Rumex acetosa) / zuring [racine/wortel] 
-__Bleuâtre à violacé - Blauw(achtig) tot paars:__ 
-(Arctostaphylos uva-ursi) / beredruif [feuille séchée + alun/gedroogd blad + aluin] 
-(Sambucus nigra) / vlier [baies/bessen] 
-(Isatis tinctoria) / wede [feuille/blad] 
-__Jaunâtre à orange - Geel(achtig) tot oranje:__ 
-(Agrimonia eupatoria) / agrimonie [bloeiende toppen] 
-(Mercurialis perennis) / bingelkruid [plantentoppen] 
-(Tanacetum vulgare) / boerenwormkruid [bloeiende toppen] 
-(Coreopsis tinctoria) / coreopsis [bloemen] 
-(Curcuma domestica) / geelwortel [verpulverde wortel] 
-(Calendula officinalis) / goudsbloem [lintbloempjes] 
-(Equisetum arvense) / heermoes [steriele stengels, vers] 
-(Juniperus communis) / jeneverbes [verse bessen, geplet 
-(Tussilago farfara) / klein hoefblad [gehele plant] 
-(Ligustrum vulgare) / liguster [blad, jonge scheuten] 
-(Carthamus tinctorius) / saffloer [bloemen] 
-(Symphytum officinale) / smeerwortel [groene delen, vers] 
-(Calluna vulgaris) / struikheide [jonge topjes] 
-(Allium cepa) / ui [schillen] 
-(Genista tinctoria) / verfbrem [bloiende toppen] 
-(Anthemis tinctoria) / verfkamille [bloemen] 
-(Reseda luteola) / wouw [hele plant] 
-__Vert(s) - Groen(achtig):__ 
-(Pteridium aquilinum) / adelaarsvaren [jonge scheuten] 
-(Urtica dioica) / brandnetel [gehele plant] 
-(Ligustrum vulgare) / liguster [rijpe bessen] 
-(Asarum europaeum) / mansoor [wortel] 
-(Calluna vulgaris) / struikheide [verse takjes] 
-(Sambucus nigra) / vlier [blad] 
-__Marron - Bruin(achtig):__ 
-(Rubus sp.) / braam [jonge scheuten] 
-(Juniperus communis) / jeneverbes [gedroogde bessen, geplet] 
-(Juglans regia) / walnoot [blad, groene dop en schil] 
-__Noir - Zwart:__ 
-(Arctostaphylos uva-ursi) / beredruif [gedroogd blad + ijzer] 
-(Filipendula ulmaria) / moerasspirea [wortel] 
- 
-https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Plante_tinctoriale 
- 
-\\ 
- 
-=====guide to natural dyes===== 
-{{ :mulhouse:dyes:guide_to_natural_dyes.pdf |}} 
- 
-\\ 
-=====planning residenties Kunsthalle Mulhouse===== 
-- eerste residentieperiode: eind juni / begin juli: oogsten van de Arnica bloemen in de Vogezen rond Mulhouse.  
-- tweede residentie periode (november): opzetten van een Winogradsky column met verschillende grondsoorten uit Mulhouse en omgeving. Samenwerken met Solinest/NA! voor dit werk, op voorhand en daarna in de tentoonstelling zetten? 
- 
-\\ 
- 
- 
- 
-===== pigmented bacteria ===== 
-[[https://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Winogradsky|Micro biologist Sergei Winogradsky]] 
-[[https://en.wikipedia.org/wiki/Winogradsky_column|Winogradsky column]] 
-Conference non-human agents, art laboratory Berlin (2017) 
-http://www.artlaboratory-berlin.org/html/de-event-40.htm 
-Ted Talk - How Bacteria Talk: 
-https://www.ted.com/talks/bonnie_bassler_on_how_bacteria_communicate 
-Bacterial dyes in Fashion: 
-https://www.asm.org/index.php/general-science-blog/item/6929-bacterial-dyes-in-fashion 
-https://issuu.com/kukkadesign/docs/living_colour-ibook 
-Janthinobacterium lividum (Indigo): 
-https://en.wikipedia.org/wiki/Janthinobacterium_lividum 
-Streptomyces coelicolor (blue): 
-https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Streptomyces_coelicolor 
-Bacteria and Art: 
-https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Bacteria_and_Art:_Creation,_Deterioration,_and_Preservation 
-Living Color: Bacterial Pigments 
-http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1000510 
-[[https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Streptomyces_coelicolor|Streptomyces coelicolor]], [[https://www.faberfutures.com/projects/project-coelicolor/colour-coded/|faber futures]] 
-Streptomyces have a life cycle similar to that of fungi. The cycle starts with growth of vegetative mycelium from a spore, followed by ariel mycelium, and, then, spores.  
-[[https://www.faberfutures.com/projects/project-coelicolor/scale-void-print/|Faber Futures - textile dyeing with bacteria]] 
-https://colorscultures.sciencesconf.org 
-Sämi LUDWIG / PU1 anglais / Membre d'ILLE (4363) 
-Institut de recherche en Langues et Littérature Européenne 
-Université de Haute Alsace - UHA / Mulhouse (F) 
-10, rue des Frères Lumière / F - 68093 MULHOUSE Cedex 
-[[https://www.academia.edu/41098109/Textile_production_and_consumption_in_Roman_Venetia_Italy_preliminary_results_of_the_study_of_mineralised_fibres_and_textiles?email_work_card=view-paper|Textiles and Dyes in the Mediterranean Economy and Society]] - purple dye production 
- 
-\\ 
- 
-=====research naar medicinale- en verfplanten===== 
-[[https://en.wikipedia.org/wiki/Rembert_Dodoens|Dodoens]] 
-[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Culpeper|Culpeper]] 
-De Groene Apotheek 
-Medicinale- en rituele planten 
-[[https://player.vimeo.com/video/646507669?h=77bb0e0781|Claudy Jongstra, verfplanten]]