User Tools

Site Tools


material_art_science_experiments

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
material_art_science_experiments [2016/02/04 13:31]
ami [material experiments in art/science]
material_art_science_experiments [2016/02/06 21:57] (current)
ami [research te voeren tijdens de werkbeurs (mei 2016-februari 2017)]
Line 40: Line 40:
 Defibrillator for dying honeybees (Psyllium, glycerine, water, pollen, piezo, wires) Defibrillator for dying honeybees (Psyllium, glycerine, water, pollen, piezo, wires)
 {{:art_science_materials:data-weaving2.jpg?299x200|}} {{:art_science_materials:data-weaving2.jpg?299x200|}}
-Data weaving (visualizing the information from the beehive). Fabric made of Psyllium, pollen, glycerine and water.+Data weaving (visualizing the information from the beehive). Fabric made of Psyllium (Plantago ovata), pollen, glycerine and water. Weaving pattern translates Temperature and Humidity information from the beehive.
 \\ \\
-=====research te voeren tijdens de werkbeurs (mei 2016-februari 2017)=====+=====research te voeren tijdens de werkbeurs===== 
 +In een eerste fase wil ik onderzoek doen naar het 'groeien' van materialen uit cellulose. 
 +**1. het materialen onderzoek:** 
 +  * Ik zal experimenteren met plantaardige cellulose, 
 +  * en achtereenvolgens met bacteriële cellulose. 
 +  * Voorts wil ik ook de mogelijkheden van werken met mycelium als materiaal onderzoeken. 
 +  * Tenslotte wil ik Chitine isoleren uit insecten (bijen) en zeevruchten, en nagaan in hoeverre dit materiaal kan gebruikt worden om sculpturen mee te maken. 
 +De verschillende stappen van mijn onderzoek zullen op deze wikipagina's (of sub-pagina's) gedocumenteerd worden. 
 + 
 +**2. het maken van de sculpturen:** 
 +Hiervoor zal ik verschillende manieren onderzoeken, gaande van 
 +  * manuele sculptuur opbouw met de nieuwe materialen, werken met vormen, mallen en afgietsels 
 +  * sculpturen geprint in 3D, met de nieuwe materialen zoals bvb. chitine (in samenwerking met Green Fab Lab Barcelona). 
 +**3. microscopisch onderzoek:** 
 +De volgende nieuwe materialen 
 +  * plantaardige cellulose 
 +  * bacteriële cellulose 
 +  * chitine  
 +  * mycelium 
 +zullen tijdens elke stap visueel en op samenstelling onderzocht worden in mijn bio-lab. Hiervoor beschik ik over een lichtmicroskoop en een stereo microskoop, waarmee ik het onderzoek zal documenteren in foto's en videos. 
 +Bij bevredigend resultaat (tussenstap of eindonderzoek) van een materiaal, zal dit materiaal ook in detail met de SEM (Scanning Electron Microskoop) microskoop onderzocht worden op de VUB (http://www.surfgroup.be|VUB surfgroup). 
 + 
 +4. toevoegen van de technologie: 
 +Tenslotte wil ik onderzoeken in hoeverre ik de 'intelligente' sculpturen 'autonoom' kan maken op gebied van energie. 
 +Na (en tijdens) de vormelijke realisatie zullen de sculpturen uitgerust worden met minuscule sensors (zie vb.) die  bvb. de temperatuur en vochtigheid in de sculptuur kunnen opmeten. Dit is het basisconcept van de 'Intelligente Guerilla Beehive'. Zoals reeds gezegd hou ik me tijdens dit onderzoek aan een 'Proof of Concept'. Het is de bedoeling om interessante sculpturen te realiseren die eventueel de mogelijkheid in zich dragen om in een verdere fase uit te groeien tot een functionerende design voor een Intelligente Bijen Shelter. 
 +Om de bio-sensors te poweren zal ik onderzoek doen naar energie geleverd door: 
 +  * honingbatterijen 
 +  * microbial fuell cells 
 - growing materials from bacteria / bacterial cellulose [[http://igem.biocat.tu-berlin.de|Igem Berlin]] - growing materials from bacteria / bacterial cellulose [[http://igem.biocat.tu-berlin.de|Igem Berlin]]
 - extracting chitin and 3D printing with chitosan [[http://www.surfgroup.be|VUB surfgroup]] + Fab Lab - extracting chitin and 3D printing with chitosan [[http://www.surfgroup.be|VUB surfgroup]] + Fab Lab
 - 3D printing with clay [[http://iaac.net/fab-labs/green-fab-lab/about|Fab Lab Valldaura]] - 3D printing with clay [[http://iaac.net/fab-labs/green-fab-lab/about|Fab Lab Valldaura]]
 \\ \\
material_art_science_experiments.1454589096.txt.gz · Last modified: 2016/02/04 13:31 by ami